Νεα

Στη «Διαύγεια» και οι δαπάνες των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τις Μ.Κ.Ο.

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, το ΥΠΕΣΔΑ  προχωρεί σε περεταίρω αλλαγές σε ότι αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Ειδικότερα, θεσπίζει την υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Η σχετική υποχρέωση αφορά επιχορηγήσεις που ξεπερνούν τις τρείς χιλιάδες ευρώ συνολικά ετησίως.


Τα στοιχεία θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν  μέχρι  30.4.2016, και θα αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Ήδη έχει αποσταλεί σχετική εγκύκλιος στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και στις υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία φορέων του δημοσίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια