Νεα

Οι Δικηγόροι συνεχίζουν ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016, με στοχευμένη αποχή από ότι φέρνει χρήματα στα Ταμεία του κράτους

Σε Μετωπική και εξειδικευμένη σύγκρουση μετατρέπεται η (αμυντική) αποχή των Δικηγόρων που έχει ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου. Η παράταση της αποχής μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που αποφασίσθηκε, παρά την άκαμπτη βούληση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ, έχει λάβει πλέον «ανταποδοτικό χαρακτήρα». Η διακοπή της πλήρους αποχής και η εφαρμογή στοχευμένης δράση της αποχής έχει ως μοναδικό τελικό στόχο, την στέρηση του Δημοσίου από σημαντικά ποσά που θα του επιδίκαζε η ολοκλήρωση των Διοικητικών και Φορολογικών δικών.
Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε εκτάκτως την προηγούμενη εβδομάδα, στην έδρα του ΔΣΑ και αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της αποχής δικηγόρων, με το νέο στοχευμένο πλαίσιο έως τις 15.09.2016, θα συγκληθεί εκ νέου το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2016 για επανεκτίμηση της κατάστασης.


Ποιο είναι το νέο πλαίσιο εξέλιξης της αποχής
1. Αποχή από Διοικητικές και φορολογικές δίκες. Συμπεριλαμβάνεται η δημοτική φορολογία, οι τελωνειακές δίκες και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής). Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) έχει ασκήσει το ένδικο μέσο.
Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής), καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του ΚΕΔΕ, όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθμό), ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν ο δημόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο μέσο.
2. Ποινικές δίκες.
Αποχή μόνο από φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών).
Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται:
α) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και
β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.
Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έχει ασκήσει ένδικο μέσο.
Η αποχή δεν εκτείνεται:
α) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης,
β) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης,
γ) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.
3. Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
Συμπεριλαμβάνονται και οι δίκες ΕΟΠΠΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων.
 Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν (ο ίδιος) ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων.
 Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).

Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια