Νεα

Η ΑΕΠΙ αλλάζει. Διαβάστε όλες τις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται

Τα προβλήματα, νομικά και οικονομικά, που αντιμετώπισε η ΑΕΠΙ τους τελευταίους μήνες, καθώς και οι αντιδράσεις των επαγγελματιών στις μεθόδους που ακολουθούσε επέφεραν τελικώς μια σειρά σημαντικών αλλαγών με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΕΠΙ, γίνεται αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή και αυξάνεται η συμμετοχή των δημιουργών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Γίνονται ακόμη διάφορες μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας.


Αναλυτικά η ανακοίνωση με όσα προτίθεται να κάνει, όπως υποστηρίζει, η ΑΕΠΙ έχει ως εξής:
«H ΑΕΠΙ, υπεύθυνα, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, που έχει ανακύψει, με σεβασμό στους αρμόδιους φορείς και προσηλωμένη στη διαφύλαξη των συμφερόντων των δικαιούχων –μελών της, των χρηστών μουσικής και των εργαζομένων της, ενημερώνει τα εξής:
1. Η εταιρεία προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού των 25 εκατ. ευρώ για την πλήρη κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυσή της. Η εν λόγω αύξηση θα ολοκληρωθεί με την εισδοχή στρατηγικού επενδυτή, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος 2190/1920 και αποφασίστηκε στην Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 20/02/2017.
2. Η ΑΕΠΙ προχωρά άμεσα σε ενίσχυση, διεύρυνση και αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της με δημιουργούς-μέλη της (μετά από συνεννόηση μαζί τους). Στο ΔΣ θα συμμετέχουν και πρόσωπα υψηλού κύρους και γνώσης του αντικειμένου, ώστε να ενισχυθεί η εταιρική διακυβέρνηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Παράλληλα, πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αυτονόητο ότι, σύμφωνα με το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο και τα όσα σ’ αυτό προβλέπονται, θα λειτουργήσει στην Εταιρεία και το Εποπτικό Συμβούλιο.
3. Η Εταιρεία συστήνει άμεσα Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) με διάρκεια έως και την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία θα απαρτίζεται από στελέχη της Εταιρείας, μέλη της διοίκησης και εξωτερικούς συνεργάτες (νομικούς, χρηματοοικονομικούς και ορκωτούς ελεγκτές), για την έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών και εκρροών. Η εν λόγω Επιτροπή θα αναφέρεται αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Εποπτικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό τεθεί σε ισχύ ως θεσμός με το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο.
4. Για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει της από 20.2.2017 απόφασης της ΓΣ των μετόχων της, κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 2190/1920, κανένα μέλος της οικογένειας των μετόχων, πλην του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, δεν θα λαμβάνει αμοιβή.
5. Παράλληλα η Εταιρεία επεξεργάζεται Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan), το οποίο θα αποτυπώνει τις ενέργειες για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της».

Δεν υπάρχουν σχόλια