Νεα

Η Δυνατή ομάδα του Καμπόσου που θα διοικήσει το Άργος την επόμενη διετία. Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών ανακοίνωσε τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων και τις αρμοδιότητες τους. Όπως προβλέπεται από το νόμο η θητεία τους θα διαρκέσει, από 1ης Μαρτίου 2017 μέχρι και 31 Αυγούστου 2019.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας  που ορίζονται από τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσο είναι οι εξής:
Κρίγγος Δημήτριος,
Τάγκαλης Βασίλειος,
Οικονόμου Θεόδωρος,
Γκαβούνος Νικόλαος,
Πετσέλης Χρήστος,
Δούρος Παναγιώτης και
Τσίμπος Δημήτριος.


Τα καθήκοντα που ανετέθησαν στον καθένα, αναλυτικά είναι:
                                 
   
1ον Στον κ. ΚΡΙΓΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
·       Λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα των τμημάτων :
·        Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου,
·       Προμηθειών,
·       Εσόδων – Περιουσίας και Δανείων (εκτός του γραφείου ελεγχόμενης στάθμευσης ).
·       Υπογραφής των Χρηματικών Ενταλμάτων του Δήμου μας .
·       Λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών.


    2ον Στον κ. ΤΑΓΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
·          Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων , Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής .
·          Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών
·          Υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Άργους
·          Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων
·          Έκδοσης οικοδομικών αδειών
·          Πολεοδομικών εφαρμογών
·          Ελέγχου κατασκευών-αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων
·          Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών
·          Κτηματολογίου
·          Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
·          Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού
·          Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής


3ον Στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ
 Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ
·       Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου
·       Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων
·       Λειτουργίας Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού.
·       Συμβουλίου Νέων
·       Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων


4ον Στον κ. ΓΚΑΒΟΥΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
·       Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα
·       Προώθησης πολιτιστικών δράσεων
·       Αδελφοποιήσεων
·       Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών
·       Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου
·       Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου.
·       Λειτουργίας δημοτικού φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του
·       Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών
·       Λειτουργίας Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Τουρισμού της  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού.

5ον Στον κ. ΠΕΤΣΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ
·       Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και του γραφείου πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της ίδιας Διεύθυνσης.
·       Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
·       Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.
·       Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
·       Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου.
·       Θεμάτων περιβάλλοντος
·       Συντήρησης πρασίνου και κήπων
·       Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα και το πράσινο.
·       Εποπτείας καθαριστριών σχολείων


6ον Στον κ. ΔΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
·       Λειτουργίας των τμημάτων Οικονομικής Ανάπτυξης , Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
·       Υπογραφής χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών
·       Λειτουργίας γραφείων φυτικής - ζωϊκής παραγωγής και γεωργικής ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής .
·       Εποπτείας Εγγείων Βελτιώσεων
·       Υπηρεσίας αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος [προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας, παροχή εντολής για σφράγιση κ.λ.π.]
·       Εποπτείας – ελέγχου κοινωφελών και  κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας, καθώς και υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών.


7ον Στον κ.  ΤΣΙΜΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
·       Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου
·       Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
·       Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου
·       Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών.
·       Λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης
·       Λειτουργίας Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
·       Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη και κληροδοτημάτων.


Οι κ.κ. Θεόδωρος Οικονόμου και Γκαβούνος Νικόλαος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012, θα είναι άμισθοι.


Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών κ. Δημήτρης Καμπόσος, προχώρησε και στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και σε δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως εξής:

 1. Δημήτριο Κατσένη
·       Την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου
·       Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
·       Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας:
·       Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
·       Κοινωνική Πρόνοια
·       Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ
·       Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων
·       Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου


2. Μαρλαγκούτσο Πέτρο
·       Την εποπτεία λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης

3. Σχοινοχωρίτη Παναγιώτη,
ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα:
·       Παρακολούθησης πορείας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
·       Εποπτείας προγραμματικών συμβάσεων στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος Άργους Μυκηνών
·       Υπεύθυνο παρακολούθησης & υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κρίγγος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Δημητρίου Κρίγγου, την αρμοδιότητας αυτή, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τάγκαλης Βασίλειος.


Δεν υπάρχουν σχόλια